Semalt maslahaty - Uly maglumatlary derňemek üçin iň oňat programmalar

Jikme-jiklik, kompýuter dillerinde, tebigy dilde ýa-da maglumat gurluşlarynda nyşanlaryň bir toparyny seljermek prosesi. Bu adalga, informatika we lingwistika dürli pudaklarynda dürli manylary berýär. Mysal üçin, adaty sözlem derňewi sözüň ýa-da sözlemiň takyk manylaryna düşünmegiň usulydyr. Başga bir tarapdan, web sahypasyny derňemek, web sahypasynyň ähli sözlemlerini ýa-da maglumatlaryny, setirlerini, düzümlerini we sözlerini derňemekdir.

Sahypany ýa-da blogy derňemek üçin iň oňat programmalaryň sanawyny gözden geçireliň.

1. E-poçta2DB

Web sahypasyny derňemek üçin iň oňat gurallaryň biridir. Email2DB, ilkinji nobatda, e-poçta salgylaryndan maglumatlary çykarmak üçin döredilen maglumatlary gazyp almak üçin peýdalydyr. Soňra alnan ýa-da jikme-jik maglumatlary öz web sahypaňyzy täzelemek üçin ulanyp bilersiňiz. Bu programmanyň köp sanly aýratynlygy bar, ýöne iň tapawutly aýratynlygy, bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyny derňemek ukybydyr. Şeýle hem, telefon belgilerini, faks belgilerini we e-poçta habarlaryny çykarmak üçin Email2DB ulanyp bilersiňiz. Hereketleri we hereketlendirijileri kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Gysgaça aýdylanda, Email2DB ähli görnüşdäki saýtlardan maglumatlary gyrmak üçin ulanylýar we mugt we tölegli wersiýalarda gelýär. Onuň “mugt, 30 günlük synag wersiýasy” derrew göçürip alyp bolýar we 100-e çenli web sahypasyny derňemek üçin ulanylýar. Şeýle-de bolsa, tölegli wersiýa 500 dollar töweregi bir zat alar.

2. Log Parser

Internetdäki iň oňat web sahypasyny derňeýän programma üpjünçiligidir. Log Parser, Windows ulanyjylary üçin amatly mugt buýruk setiri. Logurnal faýllary, XML faýllary we CSV faýllary ýaly dürli faýl görnüşlerine garşy talaplary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, bu programmany Windows Wakalar surnallary we Işjeň katalog ýaly dürli maglumat çeşmelerini derňemek üçin ulanyp bilersiňiz. “Log Parser” beýleki sahypalary derňemek programmasyndan has gowudyr, çeýe, has gowy hyzmatlary hödürleýär we derrew islendik kompýuter enjamyna göçürip alyp bolýar. Ulanyjynyň ajaýyp tejribesini üpjün edýär we çylşyrymly buýruk setirleri bilen işlemegiň zerurlygy ýok.

3. Log Parser QL

Log Parser ýaly, Log Parser QL hem HTML, CSV faýllaryny we bölünen faýllaryň beýleki görnüşlerini derňemäge kömek edýän mugt peýdaly ýa-da web programmasydyr. LogQL-da faýlyňyzy açanyňyzda, programma derrew meýdanlarynyň beýanyny görkezer we size takyk we ygtybarly netijeleri berer. Meýdan belli bolansoň, şol faýldan maglumatlary çykarmak üçin “Statementleri saýlamak” opsiýasyny aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz. HTML we CSV faýllaryny aňsatlyk bilen nyşana alyp bilersiňiz we olary aýratynlykda derňäp bilersiňiz. Bu programmany ulanmak üçin kompýuter ulgamyňyza Java gurmaly bolarsyňyz.

4. Maglumatlaryň derňewi

“Data Parse” -niň mugt neşiri programmistler üçinem, programmist däller üçinem amatly. Dürli web sahypalaryny derňemek we maglumatlary seljermek üçin Java esasly programma. Örän çeýe we köp wariant we aýratynlyklary hödürleýär. “Data Parse” web mazmunyny derňemek üçin interaktiw skript dilini ulanýar. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar we tordan birnäçe gezek basyp göçürip alyp bolýar.

mass gmail